Hotline:

+852 5375 3015

Hangzhou Grand Canal Night Tour (Hangzhou)

Hangzhou Grand Canal Night Tour

This tour, you still start from Wulinmen Ferry, then you can visit West Lake Culture Square, Yu Ferry, Fuyicang, Qianlongfang, Dadou Road, Xiaohezhi Street, Qiaoxizhi Street, Gongchen Bridge. Tour ends. You will enjoy the beauty of the night in Hangzhou.