Hotline:

+852 5375 3015

Jidi Porridge

Jidi Zhou (Jidi Porridge): Jidi Zhou served in the Wuzhan Ji Restaurant is the most famous of all. It has been a noted snack bar since the early 1900s.
Liuhua Porridge City: inside the Liuhua Park, Liuhua Lu, Guangzhou