Hotline:

+852 5375 3015

Yinchuan Transportation

By Air 

Yinchuan People's Airport is 25 km from Yinchuan and has flights to Beijing, Chengdu, Dunhuang, Guangzhou, Shanghai, Xian, and Zhengzhou.

By Train

Yinchuan Railway Station is on Xingzhou Road in the New Town.
Baotou - takes about 8 hours
Beijing - takes about 19 hours
Guangzhou - takes about 46 hours
Hohhot - takes about 11 hours
Lanzhou - takes about 9 hours
Pingliang - takes about 11 hours
Shanghai - takes about 36 hours
Xian - takes about 15 hours
Xining - takes about 13 hours
Zhongwei - takes about 3-4 hours

By Bus

Long-Distance Bus Station is across the square from South Gate.
Baotou - takes about 14 hours
Guyuan - takes about 5-7 hours
Lanzhou - takes about 7 hours
Taiyuan - takes about 15 hours
Xian - takes about 11-14 hours
Yanan - takes about 8-12 hours
Zhongwei - takes about 2-4 hours