Hotline:

+852 5375 3015

12 Days Hong Kong, Macau, Shenzhen and Guangzhou Tour