Hotline:

+852 5375 3015

Kelamayi Transportation

Flight Information:
No.                  Air Line                               Departure Time                               Airline
1              Urumqi-Karamay                               10:05                                   Tianjin Airlines
2              Karamay - Urumqi                             11:35                                   Tianjin Airlines
3               Urumqi-Karamay                              16:00                                   Tianjin Airlines
4               Karamay - Urumqi                             17:20                                   Tianjin Airlines

Long-distance Passenger Transportation:
No.                           Departure Time                                           Destination
1                                        9:00                                                       Urumqi, Altay
2                                        9:30                                                       Urumqi, Urho area, Dushanzi area, Usu county
3                                       10:00                                                      Urumqi, Bole, Emin county, Shawan prefecture,                                                                                                                 Shihezi
4                                       10:30                                                       Dushanzi area, Habahe county, Yining
5                                       11:00                                                       Urumqi, Kuytun
6                                       11:30                                                       Urumqi, Fuhai county, Usu county
7                                        12:00                                                      Urumqi, Shihezi, Tacheng, Dushanzi area
8                                        12:30                                                      Kuytun, Jeminay county, Hotan
9                                        13:00                                                      Urumqi, Kuytun, Dushanzi
10                                      13:30                                                      Kuytun
11                                      14:00                                                      Urumqi, Dushanzi area
12                                      14:30                                                      Kuytun
13                                      15:00                                                     Urumqi, Dushanzi area, Shihezi
14                                       15:30                                                    Usu county, Kuytun
15                                       16:00                                                    Urumqi, Dushanzi area, Urho area, Emin county,                                                                                                               Toli county, Shawan county, Shihezi
16                                        16:30                                                    Hoboksar Mongolian autonomous county, Kuytun
17                                         17:00                                                   Urumqi, Changji autonomous prefecture,                                                                                                                            Usu county, Shihezi, Kuytun
18                                         17:30                                                   Dushanzi area
19                                         18:00                                                   Urumqi, Kuytun
20                                         19:00                                                   Urumqi, Dushanzi area, Usu county
21                                         19:30                                                   Kuytun
22                                         20:00                                                   Urumqi